Informacja prawna

Firma spółki: HIMOINSA SL
Siedziba: Calle Edison, nº 57, Polígono Industrial Las Mezquitas, Getafe (Madryt). Kod pocztowy: 28906.
Numer identyfikacji podatkowej: B-80540222
Wpis w Rejestrze Handlowym Madrytu:  Tom 6012, arkusz 212, strona M-98319
Adres poczty elektronicznej: info@himoinsa.com
Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2013

 1. Niniejsza informacja prawna (dalej „Informacja prawna”) reguluje korzystanie z portalu internetowego „himoinsa.com” (dalej „Portal”) prowadzonego przez HIMOINSA SL, spółkę prawa hiszpańskiego z siedzibą przy ul. Edison nr 57, Polígono Industrial Las Mezquitas, Getafe, (Madryt), NIP: B-80.540.222.
 2. Warunki opisane poniżej stanowią podstawę do korzystania z usług portalu. Rejestrując się na portalu i korzystając z oferowanych w nim usług, użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług informacyjnych portalu HIMOINSA SL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą Informacją prawną. Jeśli w jakimkolwiek momencie użytkownik stwierdzi, że nie akceptuje warunków świadczenia Usługi, musi zaprzestać korzystania ze stron Portalu. Niniejszą Informację prawną uzupełnia „Polityka ochrony danych osobowych” udostępniona w Portalu.
 3. Odwiedzenie, wyświetlenie lub otwarcie Portalu oznacza, że osoba odwiedzająca staje się użytkownikiem tegoż (dalej „Użytkownik”) oraz że świadomie i w pełni akceptuje warunki zawarte w niniejszej informacji. W związku z powyższym na Użytkowniku spoczywa obowiązek uważnego zapoznania się z niniejszymi zasadami korzystania. W przypadku niezrozumienia ich znaczenia lub zakresu, można osobiście przesłać swoje pytania bądź wątpliwości na skrzynkę kontaktową (podany adres e-mail spółki) lub za pośrednictwem dowolnego innego kanału komunikacji oferowanego przez spółkę HIMOINSA SL w Portalu.
 4. Ponieważ niniejsze zasady korzystania mogą ulec zmianie w wyniku zmian prawa lub zgodnie z wolą właściciela portalu, Użytkownik ma obowiązek zapoznawania się z nimi przy każdym dostępie do Portalu. W miarę możliwości data sporządzenia i wdrożenia zasad korzystania będzie wskazana w Portalu.
 5. Celem Portalu jest udostępnianie użytkownikom informacji i wskazówek dotyczących produktów wytwarzanych lub sprzedawanych przez spółkę HIMOINSA SL, a także oferowanych przez nią usług. Informacje udostępniane są bezpłatne. Spółka HIMOINSA SL uprzedza, że materiały udostępnione w Portalu mają charakter jedynie orientacyjny i nie są wystarczające do podjęcia decyzji lub zajęcia stanowiska w jakimkolwiek konkretnym przypadku. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty umownej ani profesjonalnej porady lub usługi ze strony spółki HIMOINSA SL. W związku z powyższym właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty związane z wykorzystaniem wspomnianych informacji, a w szczególności za:
  1. Nieprawdziwość, niedokładność, niekompletność, nietrafność czy nieaktualność treści.
  2. Naruszenie, opóźnienie w wypełnieniu, nieprzestrzeganie lub wypowiedzenie z jakiegokolwiek powodu zobowiązań zaciągniętych przez osoby trzecie bądź umowy zawartej z osobą trzecią z powodu lub w wyniku dostępu do treści portalu.
 6. HIMOINSA SL może wprowadzać udoskonalenia lub zmiany w produktach opisanych w rzeczonych informacjach, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, wskutek czego:
  INFORMACJE rozpowszechniane za pośrednictwem portalu, czyli ZDJĘCIA, GRAFIKI, WYMIARY, WYNIKI I DANE TECHNICZNE prezentowanych produktów lub usług, MAJĄ CHARAKTER NIEUMOWNY, dlatego w celu -upewnienia się co do parametrów oraz sprawności produktów w danym momencie należy kontaktować się ze spółką HIMOINSA SL faksem, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość prezentowanych w nim informacji, za wykorzystanie których odpowiada wyłącznie użytkownik.
 7. Na ogół świadczenie Usług nie wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika. Tym niemniej spółka HIMOINSA SL może uzależniać korzystanie z niektórych usług lub dostęp do niektórych informacji od wcześniejszego wypełnienia formularza danych użytkownika. W takim przypadku użytkownik zobowiązuje się do podania wymaganych danych zgodnie z prawdą, a także do żądania ich modyfikacji, jeżeli staną się niedokładne lub błędne. Za szkody powstałe w wyniku udostępnienia w portalu nieprawdziwych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 8. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, spółka HIMOINSA informuje Użytkownika o istnieniu katalogu z danymi osobowymi uzyskanymi za pośrednictwem portalu do celów informowania i wprowadzania na rynek oferowanych produktów, jak również na potrzeby prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych za pośrednictwem dowolnego systemu, jak np. wiadomości SMS, faks, poczta elektroniczna, sieci społecznościowe itp., które mogą zainteresować użytkownika celem rozszerzenia lub ulepszenia produktów, dostosowania oferty do swoich preferencji lub potrzeb, w oparciu o badania i segmentację informacji osobistych oraz biznesowych zarejestrowanych we wspomnianej bazie danych w wyniku korzystania z portalu przez użytkownika, a także w celu umożliwienia spersonalizowanej nawigacji. W części portalu pt. „Prywatność i ochrona danych osobowych” dostępne są dodatkowe informacje na temat wykorzystania rzeczonych danych, a także środków podjętych w celu ich przechowywania i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Zobowiązanie do prawidłowego korzystania z Portalu i Usług
  1. Od tej chwili Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu oraz uzyskanych informacji w dobrej wierze, zgodnie z prawem, niniejszą Informacją prawną i innymi otrzymanymi zawiadomieniami. Zgodnie z powyższym Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług i oferowanych informacji w celach zgodnych z prawem, bez uszczerbku lub naruszenia otrzymywanych informacji i danych, funkcjonowania portalu czy sprzętu komputerowego używanego do jego obsługi.
  2. Z niektórych usług portalu HIMOINSA SL można korzystać wyłącznie po zarejestrowaniu się jako użytkownik. Użytkownikiem może być każda osoba, która całkowicie i zgodnie z prawdą wypełni formularz rejestracyjny („dane rejestracyjne”). Wówczas użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło („dane użytkownika”). Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych rejestracyjnych. Użytkownik zobowiązuje się chronić poufność swoich danych użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna. Z rejestracji i usług portalu HIMOINSA SL można korzystać tylko i wyłącznie do użytku osobistego bez prawa przenoszenia. Spółka HIMOINSA SL przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, o czym jest mowa w części portalu pt. „Prywatność”.
  3. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się odpowiednio chronić „nazwę użytkownika” i „hasło” otrzymane z serwisu HIMOINSA, które stanowią elementy identyfikujące i umożliwiające dostęp do Usług, podejmując tym samym zobowiązanie, by nie umożliwiać korzystania z nich osobom trzecim ani ich nie udostępniać, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wyniknąć z ich niewłaściwego wykorzystania. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania spółki HIMOINSA o utracie, kradzieży bądź zaistnieniu zagrożenia niepowołanego dostępu do jego „nazwy użytkownika” lub „hasła”.
  4. Ograniczenia użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z portalu wyłącznie do celów prywatnych, a nie w celu odsprzedaży, przeniesienia czy świadczenia usług na rzecz innej osoby lub podmiotu lub z pożytkiem dla nich. Zobowiązuje się również nie wykorzystywać informacji dostępnych w portalu, nie przenosić ich ani nie rozpowszechniać, a także nie rozporządzać nimi w sposób, który mógłby stanowić konkurencję dla praktyk handlowych spółki HIMOINSA SL lub innych spółek tej samej grupy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa została opracowana i wdrożona przez spółkę HIMOINSA SL. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki HIMOINSA SL w trakcie obowiązywania oraz po rozwiązaniu niniejszej umowy, jak również spełniać wszelkie uzasadnione pisemne żądania spółki HIMOINSA SL lub jej przedstawicieli w kwestii treści, które mają chronić prawa posiadane przez spółkę. Użytkownik zobowiązuje się powiadamiać pisemnie i bez zwłoki spółkę HIMOINSA SL w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego korzystania z portalu przez osoby trzecie lub naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i innych praw, czy to przez portal czy odwrotnie.
  5. Inne ograniczenia użytkowania. Użytkownik nie może kopiować, powielać, rekompilować, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dystrybuować, publikować, wyświetlać, uruchamiać, modyfikować, tworzyć zrzutów ani prac pochodnych, transmitować ani wykorzystywać części portalu HIMOINSA SL, z wyjątkiem tworzenia zrzutów i/lub kopii do użytku osobistego niezwiązanego z działalnością dochodową, pod warunkiem że w każdym takim przypadku uwzględni wszelkie obowiązujące prawa własności intelektualnej. Każda modyfikacja treści portalu stanowi naruszenie praw spółki HIMOINSA SL. Ponadto użytkownik nie może rozpowszechniać żadnej części Usługi za pomocą innych kanałów, w tym m.in. telewizji, sieci komputerowej lub hipertekstu w Internecie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela portalu. Użytkownik nie może korzystać z portalu w celu podniesienia jakości oferowanych danych, ponadto nie może używać informacji ani znaków towarowych HIMOINSA lub osób trzecich w sposób, który mógłby sprawiać wrażenie, że marki lub treści te należą do użytkownika, są powiązane z użytkownikiem lub są używane za zgodą spółki HIMOINSA bądź innych prawowitych właścicieli, a także przyjmuje do wiadomości, że nie posiada praw własności do którejkolwiek z rzeczonych treści czy znaku towarowego. Użytkownik nie będzie korzystać z portalu ani treści w nim dostępnych do autopromocji i akceptuje warunki użytkowania zawarte w niniejszej Informacji prawnej, w tym w polityce stosowania hiperłączy i ramek.
  6. Stosowanie hiperłączy i ramek. Spółka HIMOINSA SL, jako właściciel praw własności intelektualnej w stosunku do portalu, zabrania stosowania ramek (frames) albo jakiegokolwiek innego mechanizmu przeznaczonego do ukrywania pochodzenia lub źródła treści, dlatego też zabrania się stosowania hiperłączy lub ramek w stosunku do Portalu bez uprzedniego powiadomienia właściciela tegoż. W szczególności HIMOINSA SL zabrania stosowania jakichkolwiek mechanizmów hiperłączenia z wewnętrznymi lub podrzędnymi stronami Portalu (tzw. „głębokie linkowanie”) w stosunku do strony głównej lub prezentowania treści Portalu w ramach innego (tzw. „ramkowanie”). Podobnie wyraźnie zabrania się używania znaków towarowych, nazw produktów i wszelkich innych wyróżniających znaków należących do spółki HIMOINSA SL w „metatagach”.
 10. Oświadczenie dotyczące własności intelektualnej
  1. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do portalu HIMOINSA SL, w tym wszystkie teksty, projekty, zdjęcia, filmy, grafiki, utwory muzyczne i dźwięki, a także znaki towarowe i logotypy są wyłączną własnością spółki HIMOINSA SL, która posiada prawo do ich wykorzystywania w każdej formie, a zwłaszcza prawo do kopiowania, dystrybuowania, rozpowszechniania i przekształcania. Materiały stanowiące własność intelektualną, udostępnione przez spółkę HIMOINSA za pośrednictwem portalu, mogą być pobierane i wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na użytek prywatny.
  2. Niniejszym zezwala się na powielanie całości lub części treści witryny na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem że spełnione są następujące wymagania:
   1. kopia musi wskazywać tę witrynę jako źródło i zawierać jej pełny adres, a także informacje o prawach autorskich;
   2. kopia musi wskazywać, że jest chroniona prawami autorskimi, których muszą przestrzegać osoby trzecie;
   3. kopia całości lub części witryny nie może być umieszczana w jakimkolwiek innym tekście lub innej publikacji, w żadnej postaci, bez uprzedniej zgody;
   4. kopia całości lub części witryny nie może być przechowywana w innej witrynie internetowej ani w innym systemie elektronicznym bez uprzedniej zgody;
   5. kopia całości lub części witryny nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody.
  3. Niniejsza witryna internetowa jest chroniona przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej. Nieupoważnione wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, ich odsprzedaż, a także naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej spółki HIMOINSA SL, będzie ścigane zgodnie z prawem.
  4. Żadna część niniejszej witryny nie może być powielana, przesyłana ani przechowywana w tej lub jakiejkolwiek innej witrynie, w formacie elektronicznym, bez uprzedniej zgody, z wyjątkiem tworzenia indeksów i aktualizacji wyszukiwarek lub podobnych usług, które umożliwiają kierowanie do niniejszej witryny.
 11. Wyłączenie gwarancji / Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Użytkownik korzysta z portalu HIMOINSA SL na własny rachunek i na własne ryzyko. Spółka HIMOINSA SL nie gwarantuje dostępności ani ciągłości funkcjonowania usług w portalu, ani jego bezpieczeństwa czy niezawodności. Spółka HIMOINSA SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę informacji i danych dotyczących użytkownika, chyba że utrata wynika z poważnego zaniedbania lub celowego działania. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby wyniknąć z działań podejmowanych przez władze, skutków sporów pracowniczych, oddziaływania siły wyższej czy klęsk żywiołowych ani za szkody przypadkowe powstałe bez jakiegokolwiek zamiaru. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z usług portalu nie można korzystać bez uprzedniego zaakceptowania wyłączeń gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności zapisanych w niniejszych warunkach.
  2. Ani autorzy ani właściciel witryny nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody informatyczne bądź inne, które użytkownik mógłby ponieść w wyniku uzyskania dostępu do treści witryny. Spółka HIMOINSA SL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo portalu, jednak nie gwarantuje, że jest on wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie albo zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika niniejszej witryny. W związku z powyższym spółka HIMOINSA SL nie odpowiada za szkody ani straty, na jakie tego rodzaju elementy mogłyby narazić użytkownika albo osoby trzecie.
  3. Spółka HIMOINSA SL nie ma obowiązku nadzorowania i nie nadzoruje sposobów korzystania z Portalu i jego zawartości przez Użytkowników. W szczególności spółka HIMOINSA SL nie gwarantuje, że Użytkownicy korzystają z Portalu, Usług i Treści zgodnie z niniejszą Informacją prawną oraz, jeśli dotyczy, z obowiązującymi Warunkami szczególnymi, albo że korzystają z nich w sposób dbały i rozważny. Jeżeli chodzi o usługi bezpłatne, spółka HIMOINSA SL może ustalać wedle własnego uznania, które usługi i w jakim zakresie są udostępniane. W każdej chwili spółka może ograniczyć, poszerzyć bądź wprowadzić inne zmiany w rzeczonych usługach, które również podlegają warunkom uczestnictwa i użytkowania zapisanym w portalu.
 12. Rozwiązywanie sporów
   Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z niniejszej witryny lub jej zawartości będą rozwiązywane i interpretowane zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz prawem Królestwa Hiszpanii, a strony poddają się niniejszym – z wyjątkiem przypadków, w których nie jest to prawnie dopuszczalne – właściwości sądów i trybunałów miasta San Javier, Murcja (Hiszpania), przed którymi będą rozwiązywane ewentualne spory dotyczące korzystania z niniejszej witryny, z wyraźnym wykluczeniem każdego innego organu, pod którego właściwość mogłaby podlegać którakolwiek ze stron.