Polityka prywatności

Spółka HIMOINSA SL szanuje prywatność użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych, zwłaszcza postanowień zawartych w rozporządzeniu (UE) z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony danych oraz w innych właściwych przepisach.

Informujemy, że do korzystania z niektórych usług w portalu HIMOINSA konieczne jest podanie przez użytkownika określonych danych osobowych. Jeżeli przy polu nie zaznaczono inaczej, odpowiedź na pytanie dotyczące danych osobowych jest dobrowolna, z tym że brak takiej odpowiedzi może wiązać się ze spadkiem jakości lub zakresu powiązanych usług, chyba że podano inaczej. Dane będą przetwarzane przez spółkę HIMOINSA SL, której dane kontaktowe i rejestracyjne podane są poniżej:

 

Firma spółki: HIMOINSA SL
Siedziba: Calle Edison, nº 57, Polígono Industrial Las Mezquitas, Getafe (Madryt). Kod pocztowy: 28906.
Numer identyfikacji podatkowej: B-80540222
Wpis w Rejestrze Handlowym Madrytu:  Tom 6012, arkusz 212, strona M-98319
Adres poczty elektronicznej: info@himoinsa.com

 

Cel przetwarzania i gromadzone dane

 

Rejestr klientów

 

Spółka HIMOINSA SL wyraźnie i bezpośrednio prosi o podanie następujących informacji: firma (nazwa przedsiębiorstwa), adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu i faksu, adres e-mail, witryna internetowa, sektor i główny przedmiot działalności oraz stanowisko osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie. W każdej chwili można zaktualizować te informacje za pośrednictwem portalu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail i hasła.

 

Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymywanie relacji odpowiednio umownej, przedumownej lub posprzedażnej nawiązanej ze spółką HIMOINSA SL, zarządzanie usługami i produktami oferowanymi użytkownikowi oraz rozszerzanie ich i doskonalenie, a także dostosowanie ich do preferencji i upodobań użytkowników; badanie i analizowanie sposobów korzystania z usług i produktów przez użytkowników, tworzenie nowych usług związanych z produktami; przekazywanie aktualności i informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi w danym momencie przez spółkę HIMOINSA SL; wysyłanie, kanałami tradycyjnymi i/lub elektronicznymi, technicznych, praktycznych i handlowych informacji o produktach i usługach oferowanych przez spółkę HIMOINSA SL.  Zgodnie z powyższym dane osobowe uzyskane po zarejestrowaniu się użytkownika będą wykorzystywane do prowadzenia akcji reklamowych, przekazywania komunikatów handlowych, wysyłania wiadomości i powiadomień dotyczących zakupionych produktów, komunikatów technicznych oraz innych, dotyczących bezpieczeństwa, funkcjonowania lub użytkowania produktów, ofert promocyjnych i ogólnie do segmentacji rynku, poszukiwania nowych klientów oraz prowadzenia wewnętrznych badań handlowych. W związku z tym informujemy, że dane osobowe podane przez użytkownika będą wykorzystywane do wysyłania powiadomień handlowych lub promocyjnych w wyżej opisanych celach, różnymi kanałami, w tym poprzez wiadomości wysyłane za pośrednictwem dowolnego systemu, jak np. wiadomości SMS, faks, poczta elektroniczna, sieci społecznościowe itp., które mogą zainteresować użytkownika celem rozszerzenia lub ulepszenia produktów, dostosowania oferty do jego preferencji lub potrzeb, w oparciu o badania i segmentację informacji osobistych oraz biznesowych zarejestrowanych w naszej bazie w wyniku korzystania z portalu przez użytkownika, a także w celu umożliwienia spersonalizowanej nawigacji.

 

Ewentualnie przekazywane wiadomości handlowe będą związane z głównym przedmiotem działalności spółki HIMOINSA SL i spółek Grupy, którym jest obecnie produkcja i sprzedaż agregatów prądotwórczych, silników okrętowych, sprężarek silnikowych i przenośnych wież oświetleniowych.

Formularz kontaktowy

Dane z formularzy kontaktowych są gromadzone wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozpatrzenia sugestii użytkownika.

Otrzymane CV:

Jeśli otrzymamy od użytkownika CV, wykorzystamy te dane w kolejnych akcjach rekrutacyjnych.

Adres IP

Serwery, na których znajduje się portal, mogą automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny wykorzystywanej przez użytkownika. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, kiedy łączy się z Internetem. Wszystkie te informacje są rejestrowane w odpowiednio zapisanym logu serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie w celu uzyskania wyłącznie danych statystycznych umożliwiających poznanie liczby wyświetleń poszczególnych stron, liczby odwiedzin w serwisach internetowych, kolejności odwiedzin, punktów dostępu itp. Biorąc pod uwagę że Hiszpańska Agencja Ochrony Danych uznaje IP za dane osobowe, właściciel portalu nie może ani nie zamierza uzyskiwać sam informacji o właścicielu połączenia z Internetem, któremu przypisany jest adres, chyba że powoduje on jakieś szkody. Dane te będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do monitorowania i obliczania statystyk dostępu i odwiedzin w portalu, i w żadnym wypadku nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.

Dane są przechowywane przez cały okres relacji handlowych z użytkownikiem i po jego zakończeniu celem dopełnienia odpowiednich obowiązków prawnych. CV i wnioski o zatrudnienie są przechowywane przez okres maksymalnie dwóch lat od otrzymania, po czym są niszczone.

W przypadku cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na którykolwiek rodzaj przetwarzania danych lub w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia swoich danych osobowych, należy pamiętać, że spółka jest zobowiązana do zarchiwizowania tych danych i pozostawienia ich do dyspozycji sądów lub innych właściwych organów przez okres przedawnienia przewidziany przepisami prawa, w ramach wypełniania przez spółkę HIMOINSA obowiązków wynikających z przetwarzania danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach:

  • W przypadku klientów i dostawców – na realizacji samej umowy, w ramach której przekazane dane kontaktowe i inne informacje są niezbędne do utrzymania relacji handlowej.
  • W przypadku CV i podań o pracę – przetwarzanie danych opiera się na zgodzie zainteresowanej strony, która dobrowolnie przekazuje swoje CV, a później na ewentualnej relacji przedumownej, jeżeli stanowi ona element procesu rekrutacji.

W przypadku formularzy kontaktowych, w których UŻYTKOWNIK podaje swoje dane w celu uzyskania informacji o produktach marki HIMOINSA lub w przypadku jakiegokolwiek innego problemu, który nie stwarza relacji miedzy klientem a dostawcą – formularz gromadzenia danych zawiera klauzulę upoważniającą, której akceptacja oznacza wyrażenie pełnej zgody na automatyczne przetwarzanie podanych danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych. Kliknięcie przycisku WYŚLIJ, znajdującego się w formularzu z danymi, obok klauzuli zgody, jest równoznaczne z akceptacją tychże warunków.

 

Adresaci

HIMOINSA SL nie będzie udostępniać danych osobowych użytkownika, chyba że: (1) zażąda ich właściwy organ i będzie to konieczne w ramach wypełnienia zobowiązań prawnych; (2) jest to konieczne celem ochrony interesów innych użytkowników; (3) chodzi o inne spółki grupy HIMOINSA w celu zarządzania relacjami handlowymi, niemniej zawsze zgodnie ze zobowiązaniami opisanymi w niniejszym oświadczeniu.

Spółka HIMOINSA SL może, w stosownych przypadkach, udostępnić dane osobowe uzyskane za pośrednictwem portalu pozostałym spółkom Grupy HIMOINSA w tych samych celach, które zostały wskazane podczas gromadzenia danych osobowych, w odniesieniu do tych samych produktów i usług oraz w szczególności w celu umożliwienia relacji handlowych w krajach docelowych, każdorazowo na wniosek zainteresowanej strony. Na potrzeby niniejszego oświadczenia o ochronie danych za spółki Grupy HIMOINSA uważa się te, w których HIMOINSA SL posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej dwadzieścia pięć procent (25%) prawa głosu na podstawie udziału w kapitale lub umów z innymi wspólnikami, jest uprawniona do powoływania lub odwoływania co najmniej jednej czwartej członków organu zarządzającego albo powołuje ich wyłącznie własnymi głosami, bądź zarządza jednoosobowo de facto lub de iure, jak również przedsiębiorstwa, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają takie uprawnienia, posiadają takie kompetencje, dokonały takiego powołania lub zarządzają we wspomniany sposób w imieniu spółki HIMOINSA SL.

W kontekście powyższego spółki Grupy HIMOINSA znajdują się obecnie w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Polsce, Republice Federalnej Niemiec, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republice Ludowej, Brazylii, Zjednoczonym Królestwie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj), Republice Argentyny, Indiach, na Dominikanie, w Singapurze, Panamie, RPA i Australii – przy czym wyraźnie informuje się, że kraje niebędące członkami Unii Europejskiej nie oferują poziomu ochrony danych porównywalnego do tego, jaki zapewnia prawo hiszpańskie. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych, spółka HIMOINSA SL zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych obowiązujących w przypadku przekazywania danych do przedsiębiorstw znajdujących się w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych porównywalnego z przewidzianym przez prawodawstwo europejskie.

Przekazywanie osobom trzecim.

Spółka może przekazywać dane osobowe osobom trzecim, takim jak spółki zależne i stowarzyszone, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni spółki, którzy dostarczają produkty i usługi. Do wspomnianych osób trzecich mogą należeć podmioty znajdujące się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (np. w Japonii) i przyjmuje się, że akceptując niniejsze oświadczenie użytkownik wyraża zgodę na poniższe:

  • (a) W niektórych krajach spoza EOG wymagany poziom ochrony danych może być inny niż w krajach EOG i dlatego niektóre z praw posiadanych przez użytkownika w EOG mogą nie mieć zastosowania.
  • (b) Dane osobowe będą przekazywane oraz przetwarzane przez wspomniane osoby trzecie w celach opisanych w paragrafie „Cel przetwarzania”.

Oprócz powyższego, jeśli spółka przekazuje dane osobowe do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, robi to na podstawie „standardowej umowy”, jaka podpisywana jest z osobami trzecimi znajdującymi się w krajach spoza EOG w celu zagwarantowania sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

W ramach dodatkowej gwarancji na rzecz użytkownika lub zainteresowanej strony, spółki grupy HIMOINSA będące cesjonariuszami danych zobowiązują się do rejestrowania w każdej przesyłce podmiotu przekazującego dane, u którego można skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, a także ograniczenia i przenoszenia. Wszelkie procesy przetwarzania danych oparte na wyrażonej zgodzie umożliwiają cofnięcie tejże, jednakże bez wpływu na dotychczas wykonane czynności.


Dokładność, jakość i prawdziwość przekazywanych danych

Zarejestrowani użytkownicy zapewniają dokładność, aktualność i autentyczność przekazywanych danych osobowych i w każdym przypadku za nie odpowiadają oraz zobowiązują się do ich należytego aktualizowania, zwalniając spółkę HIMOINSA SL z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Rejestrujący się użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i poprawnych informacji w formularzu rejestracyjnym.
Spółka HIMOINSA SL zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zarejestrowanych usług użytkownika, który podał nieprawdziwe informacje, co nie ogranicza ewentualnych innych czynności przewidzianych prawem.


Prawa zainteresowanej strony

Zgodnie z obowiązującym prawem zarejestrowany użytkownik może kontaktować się i korzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, a także poprawienia i przeniesienia za pomocą listu poleconego lub zwykłego wysłanego do HIMOINSA SL, z wyraźnym i widocznym oznaczeniem OCHRONA DANYCH, na adres Ctra Murcia-San Javier, Km 23,600, kod pocztowy 30730, San Javier (Murcja); można również kontaktować się z nami pod adresem e-mail „privacy@himoinsa.com”. Aby skorzystać z tych praw, konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości, dlatego wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu oraz żądanie, którego dotyczy wniosek. W przypadku przedstawiciela innej osoby należy przedłożyć uwierzytelnione upoważnienie.

Informujemy również, że użytkownik ma prawo do złożenia skargi w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych (www.agpd.es), jeśli uważa, że jego prawa nie są przestrzegane. W każdym przypadku spółka HIMOINSA będzie rozpatrywać żądania użytkownika ściśle przestrzegając przepisów o ochronie danych i z pełnym zachowaniem ich poufności.

Oprócz kontaktowania się z pionem ochrony danych w spółce Himoinsa, użytkownik ma prawo skierować swoje żądanie lub skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Wykaz wszystkich organów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znaleźć można TUTAJ.

 

(Zaktualizowano w grudniu 2018 r.)